Officiëlen

Nico Broeckx
0478/25 80 09
nico.broeckx [at] aclyra.com
Annick Busschops
0496/70 23 02
annick.busschops [at] telenet.be
Pegie De Backer
0479/29 49 89
pegiedebacker [at] hotmail.com
Kris Dirix
0497/40 32 07
kris.dirix [at] aclyra.com
Gery Follens
0486/72 07 84
gery.follens [at] aclyra.com
Ken Follens
0475/20 86 14
ken.follens [at] aclyra.com
Ingrid Naenen
0472/26 14 71
naenen.ingrid [at] telenet.be
Jurgen Olyslaegers
0477/21 46 01
jurgen.olyslaegers [at] aclyra.com
Bart Theeuws
0474/63 83 15
bart.theeuws [at] live.be